Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do krajowej bazy, raportu zawierającego informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raporty te należy składać do końca lutego, za poprzeni rok kalendarzowy

Raporty kobize przesyłane sa za pośrednictwem internetu. Podmioty korzystające ze środowika powinny wysłać wniosek o utworzenie nowego konta w krajowej bazie (rozpatrzenie w/w trwa do 21 dni). Po tym terminie każdemu podmiotowi przydzielany jest login oraz hasło, dzięki którym moża uzyskac dostęp do utworzonego uprzednio konta w krajowej bazie.

Krajowa baza zawiera inofmacje o:

  1. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanychndo powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska
  2. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom
  3. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji
  4. wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji
  5. planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć
  6. aktywnościach związanych z prowadzeniem działalności przemysłowej, transportem, rolnictwem, leśnictwem i usługami
  7. prognozach zmian aktywności dla poszczególnych sektorów gospodarki

Wiecej informacji o krajowej bazie.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.