Raport z oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia:

 • mogące znacząco oddziaływać na środowisko
 • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaje przedsięwzięć, które wymagają lub mogą wymagać sporządzenia raportu opisane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z poźn. zm.

Dokonanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko (ROŚ) jest wymagane w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (duś).

W przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko obowiązek przeprowadzenia OOŚ jak i wymagany zakres raportu określa organ właściwy do wydania duś (wojewoda, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta). Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, jeżeli realizacja przedsięwzięcia wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Postanowienia odnośnie przeprowadzenia OOŚ jest wydawane w terminie 30 dni od wszczęcia postępowania w sprawie wydania duś.

Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, jeżeli występuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jeżeli zachodzi konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania do raportu musi zostać dołączona kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami tego obszaru.

W przypadku przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego do ROŚ należy dołączyć porównanie techniki proponowanej z technikami BAT (najlepsze dostępne techniki), które zostały opisane w dokumentach referencyjnych BREF.

Należy pamiętać, iż raport powinien zawierać cały cykl życia przedsięwzięcia (realizację, eksploatację, likwidację).

Standardowy raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać:

 1. Opis planowanego przedsięwzięcia.
 2. Opis elementów przyrodniczych w granicach przewidywanego oddziaływania.
 3. Opis zabytków w granicach przewidywanego oddziaływania.
 4. Opis przewidywanych skutków w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.
 5. Opis analizowanych wariantów z uzasadnieniem ich wyboru.
 6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów.
 7. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu.
 8. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę.
 9. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
 10. Wymagania dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 11. W przypadku użycia instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania Prawa ochrony środowiska.
 12. Wskazanie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
 13. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej.
 14. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej.
 15. Analizę możliwych konfliktów społecznych.
 16. Przedstawienie propozycji monitoringu.
 17. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport.
 18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
 19. Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 20. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Szczegółowy opis w/w punktów zawiera art.66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.