Przegląd ekologiczny

Jeżeli organ ochrony środowiska stwierdzi możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji, może nakazać podmiotowi prowadzącemu instalację sporządzenie i przedłożenie przeglądu ekologicznego. W decyzji tej organ może określić zakres przeglądu oraz metody badań i studiów.

W przypadku:

 • dróg
 • linii kolejowych
 • linii tramwajowych
 • lotnisk
 • portów
obowiązek sporządzenia przeglądy spoczywa na zarządzającym obiektem.

Standardowy przegląd ekologiczny instalacji kwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko powinien zawierać:

 1. Opis obejmujący:
  • rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym
  • powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego
  • rodzaj technologii
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów
 2. Określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 3. Opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko.
 4. Porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania Prawa ochrony środowiska.
 5. Wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
 6. Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie.
 7. Nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.

Jeżeli instalacja nie jest kwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko organ wydając decyzję określa w niej, które z w/w punktów mają być zawarte w przeglądzie.

W przypadku konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, do przeglądu należy dołączyć kopię mapy ewidencyjnej z oznaczonymi granicami tego obszaru.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.