Opłaty środowiskowe

Opłaty ponoszone są za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • pobór wód
  • składowanie odpadów

Każdy podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. W przypadku korzystania ze środowiska bez wymaganych pozwoleń lub decyzji ponosi się opłatę podwyższoną, a w przypadku przekroczenia lub naruszenia zapisów pozwoleń lub decyzji ponosi się również administracyjną karę pieniężną.

Opłaty wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na korzystanie ze środowiska, natomiast administracyjne kary pieniężne na rachunek Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ), który wydał decyzję w sprawie wymierzenia kary.

Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat:

  • w przypadku emisji, prowadzący instalację
  • w przypadku poboru wód, użytkownik urządzenia
  • w przypadku składowania odpadów, ich posiadacz

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany we własnym zakresie ustalić wysokość opłat oraz wnieść je na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Opłatę za wprowadzone ścieki pochodzące z hodowli ryb innych niż łososiowate i innych organizmów wodnych wnosi się w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego, a w przypadku składowania odpadów do dnia 31 stycznia roku następnego.

Oprócz wniesienia opłat podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są również do dostarczenia właściwemu marszałkowi województwa odpowiedniej ewidencji.

Jeżeli podmiot nie złoży wykazu przedstawiającego informacje i dane o sposobie korzystania ze środowiska marszałek województwa sam naliczy należną opłatę na podstawie własnych ustaleń lub kontroli WIOŚ. A w przypadku gdy przedłożone informacje budzą zastrzeżenia marszałek nalicza opłatę, która jest różnicą między opłatą należną, a opłatą w przedłożonym wykazie. Opłaty te wymierzane są w drodze decyzji.

Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska jeżeli ich wysokość nie przekracza 800 [zł] w skali roku.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.