Opłata produktowa

Ustawa nakłada na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach obowiązek sporządzenia sprawozdania o należnej opłacie produktowej oraz złożenia go właściwemu marszałkowi województwa.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła zmiany w sposobie rozliczania opłat produktowych, szczególnie istotne dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach o masie opakowań nie przekraczającej 1 tony. Przedsiębiorcy Ci nie muszą uiszczać na konto Urzędu Marszałkowskiego opłaty produktowej, jest to tzw. pomoc de minimis. Nadal jednak pozostaje obowiązek przedłożenia sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej oraz dodatkowo przedłożenia dokumentów koniecznych do uzyskania pomocy de minimis. Pozostali przedsiębiorcy nadal składają stosowne sprawozdania do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy oraz uiszczają należności na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Aby wywiązać się z w/w obowiązku przedsiębiorca obowiązany jest przenaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej minimum 2% wartości opakowań wprowadzonych w poprzednim roku kalendarzowym.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.