Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnej z katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Obowiązek prowadzenie ewidencji nie dotyczy:

  • wytwórców odpadów komunalnych
  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby
  • wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r.w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Do prowadzenia ewidencji stosuje się:

  • karty ewidencji odpadu
  • karty przekazania odpadu

Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów prowadzi ewidencję tylko w oparciu o kartę przekazania odpadu.

Podmiot prowadzący ewidencję odpadów jest również zobowiązany do sporządzenie zbiorczego, rocznego zestawienia danych oraz przekazania go właściwemu marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku.

BOSMAR ©2009÷2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.